Newsletter

Zapisz się do Newslettera

i bądź na bieżąco z naszą ofertą szkoleń

Akceptuję Politykę prywatności

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną

x

Zapisz się do Newslettera

i bądź na bieżąco z naszą ofertą szkoleń

Akceptuję Politykę prywatności

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną

Rozwój i promocja sektora VET w Polsce

Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy

Projekt jest finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja.
Kwota dofinansowania: 79 143,30 EUR.

Rozpoczynamy prace nad nowym projektem, którego celem jest stworzenie strategii rozwoju i popularyzacji szkolnictwa zawodowego. Strategia ta zostanie przygotowana pod kątem powiatu wrzesińskiego, ale będzie gotowym planem do wdrożenia dla innych jednostek. Strategia będzie zawierać informacje dotyczące sposobu promocji i współpracy w zakresie prowadzenia klas patronackich przez szkoły i przedsiębiorstwa. Tworząc strategię będziemy działać w oparciu o rozwiązania stosowane w Liechtensteinie, Szwajcarii i Niemczech.

Projekt ma na celu:

 • rozwój kształcenia zawodowego wobec zmieniających się potrzeb ekonomicznych i społecznych
 • wzmacniane współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami
 • rozwój edukacji włączającej
 • rozwój organizacji i zarządzania pomiędzy instytucjami edukacyjnymi
 • rozwijanie współpracy międzysektorowej
 • otwarcie na współpracę i wymianę dobrych praktyk.

Czas trwania projektu: marzec 2022 – luty2024
Partnerzy: AHK Polska, Instytut Analiz Rynku Pracy, Powiatowe Centrum Edukacji we Wrześni, WorldSkills Liechtenstein
Grupa docelowa: szkoły branżowe, technika, instytucje kształcenia, organy prowadzące, przedsiębiorstwa prowadzące kształcenie i zainteresowane kształceniem w przyszłości

W ramach projektu:

 • nawiążemy współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za dualne kształcenie zawodowe w Liechtensteinie, Szwajcarii i Niemczech
 • zapoznamy się z obowiązującymi rozwiązaniami systemowymi oraz dobrymi praktykami w zakresie współpracy szkół, firm i instytucji edukacyjnych, rekrutacji do szkół zawodowych oraz systemu motywacji
 • przygotujemy i opublikujemy 3 raporty dotyczące szkolnictwa zawodowego w Liechtensteinie, Szwajcarii i Niemczech
 • przygotujemy i opublikujemy prezentacje podsumowujące dla 3 krajów
 • dokonamy analizy możliwości implementacji rozwiązań w Liechtensteinie, Szwajcarii i Niemczech do polskiego sysytemu
 • stworzymy 2 poradniki dla nauczycieli i przedstawicieli szkół oraz organów prowadzących
 • stworzymy strategię rozwoju powiatu wrzesińskiego w zakresie kształcenia zawodowego
 • zorganizujemy wydarzenia upowszechniające

Zapraszamy do zapoznania się z raportami i dodatkowymi materiałami

Kontakt

Joanna Wierzbicka-Grajek

Manager
Kształcenie zawodowe i ustawiczne
+48 22 53 10 560

Wyślij e-mail

Księstwo Liechtenstein

Raport „Analiza systemu VET w Księstwie Liechtenstein”

Czytaj raport

Prezentacja Amt für Berufsbildung und Berufsberatung dot. systemu VET w Księstwie Liechtenstein

Zobacz prezentację

Szwajcaria

Raport „Analiza systemu VET w Szwajcarii”

Czytaj raport

Prezentacja Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation dot. systemu VET w Szwajcarii

Zobacz prezentację

Partnerzy projektu

Development and promotion of the VET sector in Poland

How to promote and run a patronage class in Polish conditions based on the experience of Liechtenstein, Switzerland and Germany

The project is financed under the EEA Financial Mechanism for 2014-2021, the Education Program.
Amount of funding: 79 143,30 EUR.

We are starting work on a new project aimed at creating a strategy for the development and popularization of vocational education. This strategy will be prepared for the Września poviat, but it will be a ready plan to be implemented by other units.

The strategy will include information on how schools and enterprises can promote and cooperate in the provision of patronage classes. When creating the strategy, we will act on the basis of solutions used in Liechtenstein, Switzerland and Germany.

 Project’s goals:

 • development of vocational education with regard to changing economic and social needs
 • enhancing cooperation between education and business
 • development of inclusive education
 • development of organization and management between educational institutions
 • development of cross-sector cooperation
 • openness to cooperation and exchange of best practices.

Project duration: March 2022 - February 2024
Partners: 
AHK Poland, Labour Market Analysis, Poviat Center for Vocational Education in Września, WorldSkills Liechtenstein
Target group: vocational schools, technical schools, training institutions, managing authorities, enterprises providing VET

In this project we will:

 • establish cooperation with institutions responsible for dual vocational education in Liechtenstein, Switzerland and Germany
 • get acquainted with the current VET system solutions and good practices in the field of cooperation between schools, companies and educational institutions, recruitment to vocational schools and the motivation system
 • prepare and publish 3 reports on vocational education in Liechtenstein, Switzerland and Germany
 • prepare and publish summary presentations for those 3 countries
 • analyze the possibilities of implementing solutions in Liechtenstein, Switzerland and Germany to the Polish system
 • create 2 guides for teachers and representatives of schools and managing authorities
 • create a development strategy for the Września poviat in the field of vocational education
 • organize dissemination events.

We encourage you to read the reports and additional materials

Contact us

Joanna Wierzbicka-Grajek

Manager
Vocational Education and Training
+48 22 53 10 560

Send an e-mail

Liechtenstein

Report “Analysis of the VET system in the Principality of Liechtenstein”

Read the report

Presentation Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, VET system in Liechtenstein

See presentations

Switzerland

Report “Analysis of the VET system in Switzerland”

Read the report

Presentation Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation VET system in Switzerland

See presentations

PROJECT PARTNERS

Masz pytania do tego projektu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

TOP

Zapisz się do Newslettera

i bądź na bieżąco z naszą ofertą szkoleń

Akceptuję Politykę prywatności

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną

 

Mit unserem Newsletter

sind Sie über das Seminarangebot laufend informiert. Jetzt hier abonnieren.

Ja, ich bin mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Ja, ich habe mich mit der Informationspflicht vertraut gemacht.

 

Ustawienia prywatności

Dostostuj ustawienia

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowania, wypełniania formularza

Ta strona nie będzie:

 • Określać liczby i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacji o charakterze zbiorczym
 • Tworzyć profilu Państwa zainteresowań i dobierać reklam do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarki i urządzenia internetowego

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowania, wypełniania formularza
 • Określać liczbę i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacje o charakterze zbiorczym, anonimowym

Ta strona nie będzie:

 • Tworzyć profilu Państwa zainteresowań i dobierać reklam do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarki i urządzenia internetowego

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowanie, wypełnianie formularza
 • Określać liczbę i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacje o charakterze zbiorczym, anonimowym
 • Tworzyć profil Państwa zainteresowań i dobierać reklamę do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarkę i urządzenie internetowe
Zapisz
W celu zapewnienia najwyższej jakości działania ta strona wykorzystuje pliki cookies. Zmian dotyczących plików cookies możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki.
Czytaj więcej