Newsletter

Zapisz się do Newslettera

i bądź na bieżąco z naszą ofertą szkoleń

Akceptuję Politykę prywatności

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną

x

Zapisz się do Newslettera

i bądź na bieżąco z naszą ofertą szkoleń

Akceptuję Politykę prywatności

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną

Rozwój i promocja sektora VET w Polsce

Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy

Projekt jest finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja.
Kwota dofinansowania: 79 143,30 EUR.

Celem naszego projektu jest stworzenie strategii rozwoju i popularyzacji szkolnictwa zawodowego. Strategia ta zostanie przygotowana pod kątem powiatu wrzesińskiego, ale będzie gotowym planem do wdrożenia dla innych jednostek. Strategia będzie zawierać informacje dotyczące sposobu promocji i współpracy w zakresie prowadzenia klas patronackich przez szkoły i przedsiębiorstwa. Tworząc strategię będziemy działać w oparciu o rozwiązania stosowane w Liechtensteinie, Szwajcarii i Niemczech.

Projekt ma na celu:

 • rozwój kształcenia zawodowego wobec zmieniających się potrzeb ekonomicznych i społecznych
 • wzmacniane współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami
 • rozwój edukacji włączającej
 • rozwój organizacji i zarządzania pomiędzy instytucjami edukacyjnymi
 • rozwijanie współpracy międzysektorowej
 • otwarcie na współpracę i wymianę dobrych praktyk.

Czas trwania projektu: marzec 2022 – luty 2024
Partnerzy: AHK Polska, Instytut Analiz Rynku Pracy, Powiatowe Centrum Edukacji we Wrześni, WorldSkills Liechtenstein
Grupa docelowa: szkoły branżowe, technika, instytucje kształcenia, organy prowadzące, przedsiębiorstwa prowadzące kształcenie i zainteresowane kształceniem w przyszłości

Co zrobiliśmy do tej pory:

 • nawiązaliśmy współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za dualne kształcenie zawodowe w Liechtensteinie, Szwajcarii i Niemczech
 • zapoznaliśmy się z obowiązującymi rozwiązaniami systemowymi oraz dobrymi praktykami w zakresie współpracy szkół, firm i instytucji edukacyjnych, rekrutacji do szkół zawodowych oraz systemu motywacji
 • przygotowaliśmy i opublikowaliśmy 3 raporty dotyczące szkolnictwa zawodowego w Liechtensteinie, Szwajcarii i Niemczech (poniżej)
 • przygotowaliśmy i opublikowaliśmy prezentację podsumowującą dla 3 krajów (poniżej)
 • stworzyliśmy 2 poradniki dla nauczycieli i przedstawicieli szkół oraz organów prowadzących (poniżej)

Co mamy w planach:

 • dokonamy analizy możliwości implementacji rozwiązań w Liechtensteinie, Szwajcarii i Niemczech do polskiego systemu
 • stworzymy strategię rozwoju powiatu wrzesińskiego w zakresie kształcenia zawodowego
 • zorganizujemy wydarzenia upowszechniające

Zapraszamy do zapoznania się z raportami i dodatkowymi materiałami

Kontakt

Joanna Wierzbicka-Grajek

Manager
Kształcenie zawodowe i ustawiczne
+48 22 53 10 560

Wyślij e-mail

Księstwo Liechtenstein

Raport „Analiza systemu VET w Księstwie Liechtenstein”

Czytaj raport

Prezentacja Amt für Berufsbildung und Berufsberatung dot. systemu VET w Księstwie Liechtenstein

Zobacz prezentację

Szwajcaria

Raport „Analiza systemu VET w Szwajcarii”

Czytaj raport

Prezentacja Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation dot. systemu VET w Szwajcarii

Zobacz prezentację

Niemcy

Analiza systemu VET w Niemczech”

Czytaj raport

Prezentacja Bundesinstitut für Berufsbildung dot. systemu VET w Niemczech

Zobacz prezentację

Poradnik

Zostanę fachowcem – jak pozyskiwać młodych adeptów zawodu do klas patronackich

Czytaj poradnik

Poradnik

Kształcenie dualne - współpraca: szkoła – przedsiębiorca

Czytaj poradnik

Konferencja „Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego”

26 stycznia 2023 roku w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach odbyła się konferencja, której celem było zaprezentowanie uczestnikom wyników trzech raportów poświęconych kształceniu zawodowemu w Niemczech, Szwajcarii i Księstwie Liechtenstein. Organizatorzy konferencji przedstawili rozwiązania z obszaru kształcenia zawodowego, które funkcjonują w tych krajach. W panelu dyskusyjnym, który moderowała Joanna Wierzbicka-Grajek (AHK Polska) i w którym udział wzięli Tomasz Mackiewicz (CBiRNT) i Marcin Budzewski (IARP) skupiono się na trzech pytaniach:

 • Dlaczego w tak bogatych krajach o nieograniczonych możliwościach zawodowych, tak wielu młodych ludzi wybiera kształcenie dualne, a firmy chętnie angażują się w edukację zawodową?
 • Kto ma decydujący wpływ na edukację dualną w krajach niemieckiego obszaru językowego: szkoła, przedsiębiorca, uczeń, państwo czy samorząd?
 • Jakie są wady i zalety zasad finasowania edukacji dualnej w Niemczech, Szwajcarii i Liechtenstein?

Ku radości organizatorów panel dyskusyjny stał się początkiem szerszej dyskusji i wymiany doświadczeń z uczestnikami konferencji, którymi byli przedstawiciele szkół, zakładów pracy, kuratorium i organów prowadzących szkoły.

Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność! Zachęcamy do pobrania prezentacji z tej konferencji.

 

Spotkanie upowszechniające „Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy”

22 maja 2023 w siedzibie AHK Polska w Warszawie odbyło się spotkanie upowszechniające, w którym udział wzięli przedstawiciele szkół, instytucji edukacyjnych oraz firm zainteresowanych wdrożeniem oraz już prowadzących projekty kształcenia zawodowego w zakładzie.  

W trakcie prezentacji partnerzy projektu (AHK oraz PCEZ we Wrześni) poruszyli następujące tematy:

 • Jak rozpocząć współpracę ze szkołą w ramach kształcenia dualnego? 
 • Jak skutecznie przeprowadzić nabór do klasy patronackiej?
 • Jak pozyskać młodzież na praktyki? 
 • Jakie są trendy i dobre praktyki w tym zakresie?
 • Jakie inspiracje możemy zaczerpnąć od naszych zachodnich sąsiadów?

 

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję w swobodnej atmosferze porozmawiać bezpośrednio z różnymi interesariuszami kształcenia dualnego i wymienić się swoimi doświadczeniami.

 

Partnerzy projektu

Development and promotion of the VET sector in Poland

How to promote and run a patronage class in Polish conditions based on the experience of Liechtenstein, Switzerland and Germany

The project is financed under the EEA Financial Mechanism for 2014-2021, the Education Program.
Amount of funding: 79 143,30 EUR.

The aim of this project is to create a strategy for the development and popularization of vocational education. This strategy will be prepared for the Września poviat, but it will be a ready plan to be implemented by other units.

The strategy will include information on how schools and enterprises can promote and cooperate in the provision of patronage classes. When creating the strategy, we will act on the basis of solutions used in Liechtenstein, Switzerland and Germany.

 Project’s goals:

 • development of vocational education with regard to changing economic and social needs
 • enhancing cooperation between education and business
 • development of inclusive education
 • development of organization and management between educational institutions
 • development of cross-sector cooperation
 • openness to cooperation and exchange of best practices.

Project duration: March 2022 - February 2024
Partners: 
AHK Poland, Labour Market Analysis, Poviat Center for Vocational Education in Września, WorldSkills Liechtenstein
Target group: vocational schools, technical schools, training institutions, managing authorities, enterprises providing VET

What we have achieved so far:

 • established cooperation with institutions responsible for dual vocational education in Liechtenstein, Switzerland and Germany
 • got acquainted with the current VET system solutions and good practices in the field of cooperation between schools, companies and educational institutions, recruitment to vocational schools and the motivation system
 • prepared and published 3 reports on vocational education in Liechtenstein, Switzerland and Germany (see below)
 • prepared and published a summary presentations for those 3 countries (see below)
 • created 2 handbooks for teachers and representatives of schools and managing authorities (see below)

Upcoming activities:

 • analyze the possibilities of implementing solutions in Liechtenstein, Switzerland and Germany to the Polish system
 • create a development strategy for the Września poviat in the field of vocational education
 • organize dissemination events.

We encourage you to read the reports and additional materials

Contact us

Joanna Wierzbicka-Grajek

Manager
Vocational Education and Training
+48 22 53 10 560

Send an e-mail

Liechtenstein

Report “Analysis of the VET system in the Principality of Liechtenstein”

Read the report

Presentation Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, VET system in Liechtenstein

See presentations

Switzerland

Report “Analysis of the VET system in Switzerland”

Read the report

Presentation Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation VET system in Switzerland

See presentations

Germany

Analysis of the VET system in Germany

Read the report

Presentation Bundesinstitut für Berufsbildung VET system in Germany

See presentations

Handbook

I will become a professional - how to attract young adepts of the profession to choose patronage classes

Read the handbook

Handbook

Dual education - cooperation: school – company

Read the handbook

Conference "Institutional cooperation for improving the quality and compatibility of vocational education and training (VET)"

On 26th January 2023, a conference was held at the Center for Research and Development of Modern Technologies in Grzymysławice, the aim of which was to present to the participants the results of three reports on vocational education in Germany, Switzerland and Liechtenstein. The organizers of the conference presented solutions in the area of vocational education that exist in these countries. The discussion panel, moderated by Joanna Wierzbicka-Grajek (AHK Poland) and attended by Tomasz Mackiewicz (CBiRNT) and Marcin Budzewski (IARP), focused on three questions:

 • Why do so many young people choose dual education in such rich countries with unlimited professional opportunities, and why do companies willingly engage in vocational education?
 • Who has a decisive influence on dual education in the German-speaking countries: school, entrepreneur, student, state or local government?
 • What are the advantages and disadvantages of financing dual education in Germany, Switzerland and Liechtenstein?

The discussion panel was the beginning of a broader discussion and exchange of experiences with the conference participants, who were representatives of schools, companies, school inspectorate and lead authorities.

Thank you for your presence! We encourage you to download the presentation from this conference.

Dissemination event "How to promote and run a patronage class in Polish conditions based on the experience of Liechtenstein, Switzerland and Germany"

On May 22, 2023, a dissemination event was held at the headquarters of AHK Polska in Warsaw, attended by representatives of schools, educational institutions and companies interested in implementation and already conducting vocational training projects.

During the presentation, the project partners (AHK and PCEZ in Września) raised the following topics:

 • How to start cooperation with a school as a part of dual education?
 • How to effectively recruit for the patronage classes?
 • How to attract young people for internships?
 • What are the trends and good practices in this area?
 • What inspirations can we draw from our western neighbors?

 

In the second part of the meeting, participants had the opportunity to talk directly to various stakeholders of dual education in a relaxed atmosphere and exchange their experiences.

PROJECT PARTNERS

Masz pytania do tego projektu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

TOP

Zapisz się do Newslettera

i bądź na bieżąco z naszą ofertą szkoleń

Akceptuję Politykę prywatności

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną

 

Mit unserem Newsletter

sind Sie über das Seminarangebot laufend informiert. Jetzt hier abonnieren.

Ja, ich bin mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Ja, ich habe mich mit der Informationspflicht vertraut gemacht.

 

Ustawienia prywatności

Dostostuj ustawienia

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowania, wypełniania formularza

Ta strona nie będzie:

 • Określać liczby i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacji o charakterze zbiorczym
 • Tworzyć profilu Państwa zainteresowań i dobierać reklam do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarki i urządzenia internetowego

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowania, wypełniania formularza
 • Określać liczbę i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacje o charakterze zbiorczym, anonimowym

Ta strona nie będzie:

 • Tworzyć profilu Państwa zainteresowań i dobierać reklam do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarki i urządzenia internetowego

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowanie, wypełnianie formularza
 • Określać liczbę i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacje o charakterze zbiorczym, anonimowym
 • Tworzyć profil Państwa zainteresowań i dobierać reklamę do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarkę i urządzenie internetowe
Zapisz
W celu zapewnienia najwyższej jakości działania ta strona wykorzystuje pliki cookies. Zmian dotyczących plików cookies możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki.
Czytaj więcej