Newsletter

Zapisz się do Newslettera

i bądź na bieżąco z naszą ofertą szkoleń

Akceptuję Politykę prywatności

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną

x

Zapisz się do Newslettera

i bądź na bieżąco z naszą ofertą szkoleń

Akceptuję Politykę prywatności

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną

Zapraszamy do udziału w projekcie "Instruktor praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy jako partner w polskim systemie nowoczesnej edukacji zawodowej" dofinansowanym z Funduszy Europejskich

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa rozpoczyna od 01.07.2019 r. realizację projektu nr POWR.04.02.00-00-IN05/19 pod nazwą „Instruktor praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy jako partner w polskim systemie nowoczesnej edukacji zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, IV Osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gemeinschaftslehrwerkstatt der Industrie von Velbert und Umgebung e.V. (GLW) w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

Wartość projektu: 355 275,00 zł
Wartość dofinansowania: 340 275,00 zł

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest nabycie wiedzy przez 25 instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży elektromechanicznej w zakresie metod pracy z uczniem i praktycznych rozwiązań stosowanych w Niemczech podczas realizacji kształcenia dualnego do 31.07.2020 r. Projekt przyczyni się do nabycia wiedzy w zakresie kształcenia dualnego w Niemczech, metod pracy z uczniem i technik kształcenia zawodowego, a także sprawdzonych rozwiązań praktycznych stosowanych w kształceniu dualnym w Niemczech. Pozwoli instruktorom przenieść dobre praktyki do własnych przedsiębiorstw i polskiego kształcenia zawodowego w branży elektromechanicznej.

W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU PLANOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE EFEKTY:

 1. wzrost efektywności i jakości kształcenia zawodowego w branży elektromechanicznej wśród 25 instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach w Polsce i Niemczech oraz przeniesienie do przedsiębiorstw dobrych praktyk w zakresie edukacji zawodowej
 2. wzrost kompetencji kluczowych w zakresie wykorzystywania zaawansowanych technologii i znajomości systemów IT niezbędnych dla gospodarki 4.0 wśród 25 instruktorów praktycznej nauki zawodu
 3. wzrost kompetencji społecznych niezbędnych w procesie edukacji zawodowej innowacyjność, kreatywność, chęć uczenia się przez całe życie)

GRUPA DOCELOWA

Program skierowany jest instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży elektromechanicznej, którzy planują z własnej inicjatywy podnieść swoje kompetencje i uzyskać kwalifikacje niezbędne w zawodzie instruktora i procesie kształcenia zawodowego uczniów. Program dedykowany jest instruktorom z branży elektromechanicznej, prowadzącym kształcenie w zawodach elektromechanicznych m.in: mechanik narzędziowiec, przemysłowy, obróbki skrawaniem, konstrukcji, instalacji przemysłowych, odlewnictwa, mechatronik, elektronik z różnymi specjalizacjami i legitymujący się stażem pracy w branży elektromechanicznej co najmniej 3 lata oraz wykształceniem co najmniej średnim technicznym.

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu w zawodach elektromechanicznych,
 2. staż pracy w branży elektromechanicznej przynajmniej 3 lata,
 3. wykształcenie co najmniej średnie techniczne
 4. przygotowanie planu wdrożenia zdobytej wiedzy w codziennej pracy

PROGRAM ZAKŁADA UDZIAŁ INSTRUKTORÓW W:

2-dniowym certyfikowanym szkoleniu „Metody pracy z uczniem w dualnym systemie kształcenia zawodowego”, które odbywać się będzie w siedzibie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Szkolenie zakończony się egzaminem.

5-dniowym programie obserwacji uczestniczącej w innowacyjnym warsztacie kształcącym uczniów w zawodach z branży elektromechanicznej w Niemczech. Miejscem realizacji programu obserwacji jest spółdzielnia pracodawców Gemeinschaftslehrwerkstatt der Industrie von Velbert und Umgebung e.V. (GLW) w Velbert.

Udział w szkoleniu i obserwacji uczestniczącej umożliwi uczestnikom zdanie egzaminu z części teoretycznej (test) i praktycznej, polegającej na przygotowaniu konspektu zajęć edukacyjnych i zaprezentowania opisu dobrych praktyk.

Program szkolenia „Metody pracy z uczniem w dualnym systemie kształcenia zawodowego"

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z teoretycznymi zasadami i metodami pracy z uczniem w dualnym systemie kształcenia zawodowego w Niemczech. Pozwala nabyć wiedzę oraz umiejętności zawodowe i pedagogiczne odpowiadające niemieckim standardom kształcenia instruktorów "Ausbildung der Ausbilder".

Uczestnik szkolenia będzie zobowiązany do zdania egzaminu i zaliczenia części teoretycznej (test) oraz praktycznej w postaci konspektu zajęć edukacyjnych aby przejść do kolejnego etapu - obserwacji uczestniczącej.

Po wizycie w Niemczech uczestnik będzie zobowiązany do przygotowania i zaprezentowania opisu dobrych praktyk zaobserwowanych podczas obserwacji uczestniczącej w Niemczech. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat.

UCZESTNICY ZDOBĘDĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • dualnego modelu kształcenia realizowanego w Niemczech i narzędzi dydaktycznych stosowanych w edukacji,
 • planowania i organizowania praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwie,
 • tworzenia konspektów zajęć praktycznych dla uczniów,
 • metod pracy z uczniem i kontroli efektów kształcenia,
 • komunikacji i motywacji uczniów,
 • metod prowadzenia rozmów oceniających

MIEJSCE

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Sala konferencyjna
ul. Miodowa 14, Warszawa

WARUNKI GWARANTOWANE UCZESTNIKOM:

 • 1 nocleg w Warszawie (dla uczestników spoza Warszawy)
 • zwrot kosztów dojazdu w dwie strony do kwoty 300 zł (dla uczestników spoza Warszawy)
 • przerwy kawowe i obiad każdego dnia szkolenia
 • materiały szkoleniowe

PROGRAM SZKOLENIA

2 dni, godz. 9.00 – 17.00

Moduł I: Kształcenie zawodowe w systemie dualnym.

 • system dualny w kształceniu zawodowym – różnice między polskim i niemieckim „systemem dualnym”
 • rola i zadania instruktora praktycznej nauki zawodu
 • partnerzy w kształceniu zawodowym – szkoła, przedsiębiorstwa, centra kształcenia praktycznego, współpraca z partnerami zewnętrznymi
 • prawne aspekty kształcenia zawodowego – istotne regulacje obowiązujące w Niemczech i Polsce

Moduł II: Jak zaplanować i zorganizować praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwie - praktyczna organizacja kształcenia zawodowego.

 • jakie treści przekazujemy, gdzie szkolimy uczniów, jak zaprojektować harmonogram czasowy
 • jak się uczymy i jak uczyć innych
 • podstawowe informacje na temat zasad dydaktycznych
 • definiowanie mierzalnych celów kształcenia
 • wybrane metody i formy pracy z uczniem: metoda czterech kroków, instruktaż stanowiskowy
 • tworzenie konspektów zajęć praktycznych dla uczniów

Moduł III: Motywowanie, ocenianie oraz skuteczna komunikacja z uczniami.

 •  jak wspierać uczniów w nauce i motywować do dalszego rozwoju zawodowego
 • jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny
 • komunikacja z uczniem
 • prowadzenie rozmów oceniających
 • kryteria oceny, jakich podczas oceniania należy unikać
 • dawanie informacji zwrotnej

Moduł IV Aktywizujące metody pracy z grupą

 • burza mózgów – jak poszukać wspólnie kreatywnych rozwiązań
 • moderacja – jak wspólnie rozwiązywać problemy i aktywować potencjał wszystkich członków grupy
 • prezentacje – podstawowe zasady i ciekawe formy przedstawiania treści. Jak zamienić nudny wykład w ciekawą prezentację.

JOB SHADOWING W NIEMCZECH

CEL

Celem programu jest umożliwienie uczestnikom zdobycie wiedzy na temat metod pracy z uczniem i rozwiązań praktycznych w dualnym systemie kształcenia w Niemczech poprzez obserwację uczestniczącą (job shadowing). Obserwacja będzie polegała na zbieraniu doświadczeń przez instruktorów w trakcie całodziennego towarzyszenia niemieckim instruktorom praktycznej nauki zawodu i podpatrywaniu ich pracy z uczniami. Program obserwacji trwa 5 dni: 4 dni w warsztacie high-tech GWL i 1 dzień w przedsiębiorstwie produkcyjnym współpracującym z GLW.

Po powrocie uczestnik będzie zobowiązany złożyć pisemne podsumowanie przebiegu obserwacji, w tym opis dobrych praktyk zaobserwowanych podczas programu.

OPIS MIEJSCA:

Gemeinschaftslehrwerkstatt der Industrie von Velbert und Umgebung e.V. (GLW)
Poststrasse 173 - 175
42549 Velbert
https://www.glw-velbert.de/

GLW Velbert to wyspecjalizowany warsztat high-tech, który na co dzień szkoli kadry dla gospodarki 4.0 w branży elektromechanicznej w zakresie obróbki skrawaniem (CNC), techniki automatyzacji, produkcji sprężyn technicznych i wytłaczania. GLW posiada szeroką ofertę kształcenia zawodowego i ustawicznego na 240 stanowiskach treningowych oraz doświadczoną kadrę instruktorów praktycznej nauki zawodu. Codziennie w warsztatach GLW kształci się około 200-250 uczniów i praktykantów.

WARUNKI GWARANTOWANE UCZESTNIKOM:

 • transport do Velbert (lot oraz transfer z i na lotnisko)
 • noclegi i wyżywienie w trakcie pobytu
 • opieka tłumacza j. niemieckiego oraz pracownika AHK Polska
 • Zakup biletów i rezerwacja hotelu po stronie organizatora.

PROGRAM OBSERWACJI UCZESTNICZĄCEJ

Dzień 1 godz. 8:00 - 16.00

1. Powitanie uczestników

2. Seminarium wprowadzające:

 • prezentacja GLW-Velbert
 • prezentacja dualnego systemu kształcenia
 • informacje dotyczące współpracy GLW z partnerami w regionie
 • rola GLW-Velbert w regionie
 • prezentacja koncepcji szkoleniowej GLW-Velbert
 • realizacja egzaminów zawodowych IHK w Niemczech, regionie i GLW-Velbert
 • systemy oceniania
 • systemy dokumentowania pracy
 • pytania i dyskusje

3. Obserwacja praktyki szkoleniowej, w tym pytania i wyjaśnienia dotyczące systemu i pracy instruktorów.

Dzień 2 godz. 8:00 - 16.00

Całodzienna obserwacja praktycznej nauki zawodu w różnych działach i zawodach, w tym pytania i wyjaśnienia dotyczące systemu i pracy instruktorów.

Dzień 3 godz. 8.00 - 16.00

Wizyta w przedsiębiorstwie partnerskim GLW-Velbert – przedstawienie przez przedsiębiorstwo sposobu realizacji kształcenia zawodowego. Wyjaśnione zostaną relacje między firmami, izbą przemysłowo-handlową, szkołą zawodową i GLW-Velbert. Obserwacja praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwie z możliwością zadawania pytań.

Dzień 4 godz. 8:00 - 16:00

Całodzienna obserwacja praktycznej nauki zawodu w różnych działach i zawodach, w tym pytania i wyjaśnienia dotyczące systemu i pracy instruktorów.

Dzień 5 godz. 8:00 - 16:00

Seminarium końcowe

 • informacje zwrotne od uczestniczących w programie instruktorów ze strony GLW
 • runda pytań
 • podsumowanie wraz z dyskusją na temat zaleceń dotyczących realizacji kształcenia praktycznego

Terminy

Grupa Termin składania dokumentów rekrutacyjnych do poszczególnych grup Szkolenie „Metody pracy z uczniem w dualnym systemie kształcenia zawodowego” w Warszawie Obserwacja uczestnicząca w GLW w Velbert (Niemcy)
1 do 13 września 2019 03-04.10.2019 14-18.10.2019
2 do 4 października 2019 06-07.11.2019 18-22.11.2019
3 do 15 listopada 2019 05-06.12.2019 13-17.01.2020
4 do 24 stycznia 2020 06-07.02.2020 23-27.03.2020
5 do 3 kwietnia 2020 23-24.04.2020 11-15.05.2020

Zgłoszenie udziału

Rekrutacja prowadzona jest od 01.07.2019 – 31.03.2020 lub do wyczerpania miejsc (w przypadku wcześniejszego zrekrutowania wymaganej liczby uczestników projektu oraz grupy uczestników rezerwowych). W jej wyniku wyłonionych zostanie 25 uczestników projektu.

Aby zgłosić udział należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, podpisać Warunki rekrutacji, Oświadczenie o ochronie danych osobowych i dostarczyć (do wyboru):

 • elektronicznie (skan dokumentów) na adres: instruktor(at)ahk.pl
 • osobiście do Biura projektu: AHK Polska ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa z dopiskiem "Projekt POWER p. Róża Jarmuł" lub do biur w oddziałach w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 19), Wrocławiu (Pl. Solny 20) lub Katowicach (ul. Ligocka 103, budynek 8)
 • pocztą do Biura projektu: AHK Polska ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa z dopiskiem "Projekt POWER p. Róża Jarmuł"
TOP

Zapisz się do Newslettera

i bądź na bieżąco z naszą ofertą szkoleń

Akceptuję Politykę prywatności

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną

 

Mit unserem Newsletter

sind Sie über das Seminarangebot laufend informiert. Jetzt hier abonnieren.

Ja, ich bin mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Ja, ich habe mich mit der Informationspflicht vertraut gemacht.

 

Ustawienia prywatności

Dostostuj ustawienia

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowania, wypełniania formularza

Ta strona nie będzie:

 • Określać liczby i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacji o charakterze zbiorczym
 • Tworzyć profilu Państwa zainteresowań i dobierać reklam do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarki i urządzenia internetowego

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowania, wypełniania formularza
 • Określać liczbę i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacje o charakterze zbiorczym, anonimowym

Ta strona nie będzie:

 • Tworzyć profilu Państwa zainteresowań i dobierać reklam do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarki i urządzenia internetowego

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowanie, wypełnianie formularza
 • Określać liczbę i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacje o charakterze zbiorczym, anonimowym
 • Tworzyć profil Państwa zainteresowań i dobierać reklamę do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarkę i urządzenie internetowe
Zapisz
W celu zapewnienia najwyższej jakości działania ta strona wykorzystuje pliki cookies. Zmian dotyczących plików cookies możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki.
Czytaj więcej