Newsletter
[FM_form id="1"]
x
[FM_form id="1"]

Zapraszamy do udziału w projekcie "Instruktor praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy jako partner w polskim systemie nowoczesnej edukacji zawodowej" dofinansowanym z Funduszy Europejskich

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa rozpoczyna od 01.07.2019 r. realizację projektu nr POWR.04.02.00-00-IN05/19 pod nazwą „Instruktor praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy jako partner w polskim systemie nowoczesnej edukacji zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, IV Osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gemeinschaftslehrwerkstatt der Industrie von Velbert und Umgebung e.V. (GLW) w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

Wartość projektu: 355 275,00 zł
Wartość dofinansowania: 340 275,00 zł

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest nabycie wiedzy przez 25 instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży elektromechanicznej w zakresie metod pracy z uczniem i praktycznych rozwiązań stosowanych w Niemczech podczas realizacji kształcenia dualnego do 31.07.2020 r. Projekt przyczyni się do nabycia wiedzy w zakresie kształcenia dualnego w Niemczech, metod pracy z uczniem i technik kształcenia zawodowego, a także sprawdzonych rozwiązań praktycznych stosowanych w kształceniu dualnym w Niemczech. Pozwoli instruktorom przenieść dobre praktyki do własnych przedsiębiorstw i polskiego kształcenia zawodowego w branży elektromechanicznej.

W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU PLANOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE EFEKTY:

 1. wzrost efektywności i jakości kształcenia zawodowego w branży elektromechanicznej wśród 25 instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach w Polsce i Niemczech oraz przeniesienie do przedsiębiorstw dobrych praktyk w zakresie edukacji zawodowej
 2. wzrost kompetencji kluczowych w zakresie wykorzystywania zaawansowanych technologii i znajomości systemów IT niezbędnych dla gospodarki 4.0 wśród 25 instruktorów praktycznej nauki zawodu
 3. wzrost kompetencji społecznych niezbędnych w procesie edukacji zawodowej innowacyjność, kreatywność, chęć uczenia się przez całe życie)

GRUPA DOCELOWA

Program skierowany jest instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży elektromechanicznej, którzy planują z własnej inicjatywy podnieść swoje kompetencje i uzyskać kwalifikacje niezbędne w zawodzie instruktora i procesie kształcenia zawodowego uczniów. Program dedykowany jest instruktorom z branży elektromechanicznej, prowadzącym kształcenie w zawodach elektromechanicznych m.in: mechanik narzędziowiec, przemysłowy, obróbki skrawaniem, konstrukcji, instalacji przemysłowych, odlewnictwa, mechatronik, elektronik z różnymi specjalizacjami i legitymujący się stażem pracy w branży elektromechanicznej co najmniej 3 lata oraz wykształceniem co najmniej średnim technicznym.

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu w zawodach elektromechanicznych,
 2. staż pracy w branży elektromechanicznej przynajmniej 3 lata,
 3. wykształcenie co najmniej średnie techniczne
 4. przygotowanie planu wdrożenia zdobytej wiedzy w codziennej pracy

PROGRAM ZAKŁADA UDZIAŁ INSTRUKTORÓW W:

2-dniowym certyfikowanym szkoleniu „Metody pracy z uczniem w dualnym systemie kształcenia zawodowego”, które odbywać się będzie w siedzibie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Szkolenie zakończony się egzaminem.

5-dniowym programie obserwacji uczestniczącej w innowacyjnym warsztacie kształcącym uczniów w zawodach z branży elektromechanicznej w Niemczech. Miejscem realizacji programu obserwacji jest spółdzielnia pracodawców Gemeinschaftslehrwerkstatt der Industrie von Velbert und Umgebung e.V. (GLW) w Velbert.

Udział w szkoleniu i obserwacji uczestniczącej umożliwi uczestnikom zdanie egzaminu z części teoretycznej (test) i praktycznej, polegającej na przygotowaniu konspektu zajęć edukacyjnych i zaprezentowania opisu dobrych praktyk.

Program szkolenia „Metody pracy z uczniem w dualnym systemie kształcenia zawodowego"

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z teoretycznymi zasadami i metodami pracy z uczniem w dualnym systemie kształcenia zawodowego w Niemczech. Pozwala nabyć wiedzę oraz umiejętności zawodowe i pedagogiczne odpowiadające niemieckim standardom kształcenia instruktorów "Ausbildung der Ausbilder".

Uczestnik szkolenia będzie zobowiązany do zdania egzaminu i zaliczenia części teoretycznej (test) oraz praktycznej w postaci konspektu zajęć edukacyjnych aby przejść do kolejnego etapu - obserwacji uczestniczącej.

Po wizycie w Niemczech uczestnik będzie zobowiązany do przygotowania i zaprezentowania opisu dobrych praktyk zaobserwowanych podczas obserwacji uczestniczącej w Niemczech. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat.

UCZESTNICY ZDOBĘDĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • dualnego modelu kształcenia realizowanego w Niemczech i narzędzi dydaktycznych stosowanych w edukacji,
 • planowania i organizowania praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwie,
 • tworzenia konspektów zajęć praktycznych dla uczniów,
 • metod pracy z uczniem i kontroli efektów kształcenia,
 • komunikacji i motywacji uczniów,
 • metod prowadzenia rozmów oceniających

MIEJSCE

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Sala konferencyjna
ul. Miodowa 14, Warszawa

WARUNKI GWARANTOWANE UCZESTNIKOM:

 • 1 nocleg w Warszawie (dla uczestników spoza Warszawy)
 • zwrot kosztów dojazdu w dwie strony do kwoty 300 zł (dla uczestników spoza Warszawy)
 • przerwy kawowe i obiad każdego dnia szkolenia
 • materiały szkoleniowe

PROGRAM SZKOLENIA

2 dni, godz. 9.00 – 17.00

Moduł I: Kształcenie zawodowe w systemie dualnym.

 • system dualny w kształceniu zawodowym – różnice między polskim i niemieckim „systemem dualnym”
 • rola i zadania instruktora praktycznej nauki zawodu
 • partnerzy w kształceniu zawodowym – szkoła, przedsiębiorstwa, centra kształcenia praktycznego, współpraca z partnerami zewnętrznymi
 • prawne aspekty kształcenia zawodowego – istotne regulacje obowiązujące w Niemczech i Polsce

Moduł II: Jak zaplanować i zorganizować praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwie - praktyczna organizacja kształcenia zawodowego.

 • jakie treści przekazujemy, gdzie szkolimy uczniów, jak zaprojektować harmonogram czasowy
 • jak się uczymy i jak uczyć innych
 • podstawowe informacje na temat zasad dydaktycznych
 • definiowanie mierzalnych celów kształcenia
 • wybrane metody i formy pracy z uczniem: metoda czterech kroków, instruktaż stanowiskowy
 • tworzenie konspektów zajęć praktycznych dla uczniów

Moduł III: Motywowanie, ocenianie oraz skuteczna komunikacja z uczniami.

 •  jak wspierać uczniów w nauce i motywować do dalszego rozwoju zawodowego
 • jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny
 • komunikacja z uczniem
 • prowadzenie rozmów oceniających
 • kryteria oceny, jakich podczas oceniania należy unikać
 • dawanie informacji zwrotnej

Moduł IV Aktywizujące metody pracy z grupą

 • burza mózgów – jak poszukać wspólnie kreatywnych rozwiązań
 • moderacja – jak wspólnie rozwiązywać problemy i aktywować potencjał wszystkich członków grupy
 • prezentacje – podstawowe zasady i ciekawe formy przedstawiania treści. Jak zamienić nudny wykład w ciekawą prezentację.

JOB SHADOWING W NIEMCZECH

CEL

Celem programu jest umożliwienie uczestnikom zdobycie wiedzy na temat metod pracy z uczniem i rozwiązań praktycznych w dualnym systemie kształcenia w Niemczech poprzez obserwację uczestniczącą (job shadowing). Obserwacja będzie polegała na zbieraniu doświadczeń przez instruktorów w trakcie całodziennego towarzyszenia niemieckim instruktorom praktycznej nauki zawodu i podpatrywaniu ich pracy z uczniami. Program obserwacji trwa 5 dni: 4 dni w warsztacie high-tech GWL i 1 dzień w przedsiębiorstwie produkcyjnym współpracującym z GLW.

Po powrocie uczestnik będzie zobowiązany złożyć pisemne podsumowanie przebiegu obserwacji, w tym opis dobrych praktyk zaobserwowanych podczas programu.

OPIS MIEJSCA:

Gemeinschaftslehrwerkstatt der Industrie von Velbert und Umgebung e.V. (GLW)
Poststrasse 173 - 175
42549 Velbert
https://www.glw-velbert.de/

GLW Velbert to wyspecjalizowany warsztat high-tech, który na co dzień szkoli kadry dla gospodarki 4.0 w branży elektromechanicznej w zakresie obróbki skrawaniem (CNC), techniki automatyzacji, produkcji sprężyn technicznych i wytłaczania. GLW posiada szeroką ofertę kształcenia zawodowego i ustawicznego na 240 stanowiskach treningowych oraz doświadczoną kadrę instruktorów praktycznej nauki zawodu. Codziennie w warsztatach GLW kształci się około 200-250 uczniów i praktykantów.

WARUNKI GWARANTOWANE UCZESTNIKOM:

 • transport do Velbert (lot oraz transfer z i na lotnisko)
 • noclegi i wyżywienie w trakcie pobytu
 • opieka tłumacza j. niemieckiego oraz pracownika AHK Polska
 • Zakup biletów i rezerwacja hotelu po stronie organizatora.

PROGRAM OBSERWACJI UCZESTNICZĄCEJ

Dzień 1 godz. 8:00 - 16.00

1. Powitanie uczestników

2. Seminarium wprowadzające:

 • prezentacja GLW-Velbert
 • prezentacja dualnego systemu kształcenia
 • informacje dotyczące współpracy GLW z partnerami w regionie
 • rola GLW-Velbert w regionie
 • prezentacja koncepcji szkoleniowej GLW-Velbert
 • realizacja egzaminów zawodowych IHK w Niemczech, regionie i GLW-Velbert
 • systemy oceniania
 • systemy dokumentowania pracy
 • pytania i dyskusje

3. Obserwacja praktyki szkoleniowej, w tym pytania i wyjaśnienia dotyczące systemu i pracy instruktorów.

Dzień 2 godz. 8:00 - 16.00

Całodzienna obserwacja praktycznej nauki zawodu w różnych działach i zawodach, w tym pytania i wyjaśnienia dotyczące systemu i pracy instruktorów.

Dzień 3 godz. 8.00 - 16.00

Wizyta w przedsiębiorstwie partnerskim GLW-Velbert – przedstawienie przez przedsiębiorstwo sposobu realizacji kształcenia zawodowego. Wyjaśnione zostaną relacje między firmami, izbą przemysłowo-handlową, szkołą zawodową i GLW-Velbert. Obserwacja praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwie z możliwością zadawania pytań.

Dzień 4 godz. 8:00 - 16:00

Całodzienna obserwacja praktycznej nauki zawodu w różnych działach i zawodach, w tym pytania i wyjaśnienia dotyczące systemu i pracy instruktorów.

Dzień 5 godz. 8:00 - 16:00

Seminarium końcowe

 • informacje zwrotne od uczestniczących w programie instruktorów ze strony GLW
 • runda pytań
 • podsumowanie wraz z dyskusją na temat zaleceń dotyczących realizacji kształcenia praktycznego

Terminy

GrupaTermin składania dokumentów rekrutacyjnych do poszczególnych grupSzkolenie „Metody pracy z uczniem w dualnym systemie kształcenia zawodowego” w WarszawieObserwacja uczestnicząca w GLW w Velbert (Niemcy)
1do 13 września 201903-04.10.201914-18.10.2019
2do 4 października 201906-07.11.201918-22.11.2019
3do 15 listopada 201905-06.12.201913-17.01.2020
4do 24 stycznia 202006-07.02.202023-27.03.2020
5do 3 kwietnia 202023-24.04.202011-15.05.2020

Zgłoszenie udziału

Rekrutacja prowadzona jest od 01.07.2019 – 31.03.2020 lub do wyczerpania miejsc (w przypadku wcześniejszego zrekrutowania wymaganej liczby uczestników projektu oraz grupy uczestników rezerwowych). W jej wyniku wyłonionych zostanie 25 uczestników projektu.

Aby zgłosić udział należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, podpisać Warunki rekrutacji, Oświadczenie o ochronie danych osobowych i dostarczyć (do wyboru):

 • elektronicznie (skan dokumentów) na adres: instruktor(at)ahk.pl
 • osobiście do Biura projektu: AHK Polska ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa z dopiskiem "Projekt POWER p. Róża Jarmuł" lub do biur w oddziałach w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 19), Wrocławiu (Pl. Solny 20) lub Katowicach (ul. Ligocka 103, budynek 8)
 • pocztą do Biura projektu: AHK Polska ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa z dopiskiem "Projekt POWER p. Róża Jarmuł"
TOP

Ustawienia prywatności

Dostostuj ustawienia

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowania, wypełniania formularza

Ta strona nie będzie:

 • Określać liczby i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacji o charakterze zbiorczym
 • Tworzyć profilu Państwa zainteresowań i dobierać reklam do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarki i urządzenia internetowego

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowania, wypełniania formularza
 • Określać liczbę i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacje o charakterze zbiorczym, anonimowym

Ta strona nie będzie:

 • Tworzyć profilu Państwa zainteresowań i dobierać reklam do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarki i urządzenia internetowego

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowanie, wypełnianie formularza
 • Określać liczbę i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacje o charakterze zbiorczym, anonimowym
 • Tworzyć profil Państwa zainteresowań i dobierać reklamę do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarkę i urządzenie internetowe
Zapisz
W celu zapewnienia najwyższej jakości działania ta strona wykorzystuje pliki cookies. Zmian dotyczących plików cookies możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki.
Czytaj więcej